ingyenes webstatisztika
ADATVÉDELEM | digitaltrans

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Digital Transformation Europe Kft.  (Adószám: 24391904243 Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64)., a továbbiakban mint adatkezelő Szolgáltató, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen  tájékoztató tartalmát.

Az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ tartalmáért felelős személy: Andriska Pál ügyvezető,

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA:

​​Jelen  szabályzat és tájékoztató hatálya a Digital Transformation Europe Kft. által működtetett  www.digitalcompass.hu webhelyen  történő adatkezelésre terjed ki.

A hatálybalépés dátuma: 2018. május 25.  A szabályzat visszavonásig érvényes.

 

A Digital Transformation Europe Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy  a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek, az  adatkezelési szabályzat és tájékoztató előírásai összhangban vannak a hatályos magyar és európai jogszabályokkal, ideértve, különösen, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit, valamint az adatkezelési rendelkezések figyelembe veszik az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) ​

Az adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a következő oldalon: http://www.digitalcompass.hu/adatvedelem

A Szolgáltató a jelen adatkezelési szabályzatot és  tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja.  A Szolgáltató a szabályzat  módosításáról az érintetteket a Portálon közzétett közleményben tájékoztatja.

AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI:

Az adatkezelés elvei, jogalapja:

A Digital Transformation Europe Kft  adatkezelési alapelvei megegyeznek  a  adatvédelemmel kapcsolatos  hatályos jogszabályokkal:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 •  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

 • 2001. évi CVIII. törvény-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.),

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 • valamint minden olyan jogszabály, amely kötelezően alkalmazandó adatkezelési rendelkezést tartalmaz.

​​

Adatbiztonság:

1. A Digital Transformation Europe Kft mint Szolgáltató minden szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága érdekében, külön kitérve az adatok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozására.

2. A  Szolgáltató  minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontos, teljes, valamint naprakész állapota érdekében.

3. A  Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.

 

Adatkezelés:

 Az adatkezelésben érintettek személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az ügyfél személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a Szolgáltató kezelésébe:

1. az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a honlapra látogató felhasználó által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatokkal automatikusan,

2. a felhasználó is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni a Szolgáltatóval, így azok a számára hozzáférhetővé válnak.

 

Az adatkezelésben érintett hozzájárul ahhoz, hogy a feltüntetett adatait a Szolgáltató a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályozás szerint kezelje. A  Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások szerint tárolja és kezeli.

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha a Szolgáltató rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

A Szolgáltató semmilyen formában nem jogosult az adatokat harmadik személyek részére átadni, vagy bármilyen formában hozzáférhetővé tenni.

A Szolgáltató általi adatkezelés a fentiek szerinti jogalapja egyrészt az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti Érintettek kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig a meghatározott szolgáltatások nyújtásához jogszabályon alapuló adatkezelési engedély.

Az Érintett a jelen szabályzat elfogadásával elfogadja a jelen Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatainak a szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Tájékoztatás  az adatkezelésről:

1. A Felhasználó telefonon, vagy írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve   a www.digitalcompass.hu/ kapcsolat oldalon feltüntetett elérhetőségeken, vagy az info@digitalcompass.hu email címen..

2. Felhasználó kérelmére a Digital Transformation Europe Kft . tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, mely kérelemről a Digital Transformation Europe Kft . legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

3. A Digital Transformation Europe Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

4. A Digital Transformation Europe Kft . törli a személyes adatot,

 • amennyiben a  kezelése jogellenes,  

 • a Felhasználó kéri,

 • a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt,

 • vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

5. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben a Digital Transformation Europe Kft . a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

6. A Digital Transformation Europe Kft a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről  értesíti az Ügyfelet.

Fogalom meghatározások:

GDPR(General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek; végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatkezelés:  Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatkezeléssel érintett (Érintett): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki a www.digitalcompass.hu oldal hírlevélküldő, vagy kapcsolatfelvételi  rendszerére feliratkozik.;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő:  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

Felhasználó az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a www.digitalcompass.hu Portálra belép, és a Portál funkcióit használja;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hírlevél: a Szolgáltató által nyújtott, a www.digitalcompass.hu Portálon keresztül megrendelhető ingyenes szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak a Portálon meghatározott témájú, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenetet küld, a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére;

Hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Portál: a Szolgáltató által a www.digitalcompass.hu URL cím alatt üzemeltetett honlap;

Személyes adat: az adatkezeléssel érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve,email-címe.

Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltató játék, online-ügyintézés, hírlevél küldési szolgáltatása és funkciója, továbbá valamennyi, a Szolgáltató által akár időlegesen, akár állandó jelleggel nyújtott egyéb szolgáltatások;

Szolgáltató:  Digital Transformation Europe Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 64.  Adószám: 24391904243, Cégjegyzékszám: 01 09 174773

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés  megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ elfogadása:

A jelen tájékozató  – az Info tv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azok zárolását, vagy törlését a Szolgáltató nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az adatkezelő személye:

Az adatkezelést a Szolgáltató saját maga végzi.

Hírlevélre történő feliratkozásra vonatkozó szabályok:

Hírlevélre bárki feliratkozhat, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató – az e-mail cím felhasználásával - részére hírlevelet, reklám- és marketing célú hozzájárulás esetén üzleti ajánlatot tartalmazó tájékoztatást, felhívást küldhessen.

A Felhasználó, Érintett a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó, Érintett ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

 

A hírlevél feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok:

- név

- e-mail cím

Az ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS  JOGOK:

 A tájékoztatás kéréshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ módosítása:

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani jelen szabályzatot.

A Szolgáltató a szabályzatot, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatkezelési  Szabályzat és Tájékoztatót köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni.

 

Az Érintettek jogorvoslati lehetőségei:

1., Bíróság

Az Érintett a jogainak megsértése esetén - a döntés közlésétől, illetve ha a Szolgáltató az Info tv.-ben előírt határidőt elmulasztja, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül - az adatkezelő ellen bírósághoz, az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

2.,Adatvédelmi hatósági eljárás:

Az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén panaszt terjeszthet elő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410; honlap: www.naih.hu).

 

Kapcsolat:

Digital Transformation Europe Kft.

Székhely:1124 Budapest, Németvölgyi út 64..

Telefonszám: +36-30-250-0275

Képviselő:  Andriska Pál ügyvezető

​Hívásfogadási ideje: munkanapokon 8:00-16:00 között

Jogorvoslati lehetőség:

Adatvédelmi vonatkozású bejelentés tehető (az adatkezelők elérhetőségei):

Levelezési cím: 1124 Budapest Németvölgyi út 64.

DIGITAL TRANSFORMATION EUROPE KFT.

Hungary - 1124 Budapest Németvölgyi út 64.

+36-30-250-0275

2019 by Digital Transformation Europe Kft.